smartcity-odpady-logo

Přínosy služby

Motivovaní a spokojení občané

img5

Spokojení občané

Občané si mohou prostřednictvím portálu Odpady zjistit, které kontejnery v
jejich okolí jsou prázdné, případně, kdy je naplánovaný svoz již plných
kontejnerů. Kontejnery doslova nepřetékají odpadky, v jejich okolí je čisto.
Poplatky za svoz odpadu jsou stabilizované nebo dokonce nižší.

img3

Zvýšení motivace občanů třídit odpad

Díky informacím o zaplněnosti konkrétních kontejnerů občané vždy vědí, kam mohou tříděný odpad vyhodit. Jejich motivace ke třídění se zvyšuje i vlivem čistého prostředí v okolí kontejnerových stání.

Čisté a ekologické město

img7

Pozitivní dopad na životní prostředí

Kontejnery nejsou přeplněné odpadky, v okolí kontejnerových stání je čisto. Díky optimalizovanému svozu ve městě vzniká méně škodlivých látek v ovzduší.

Zajištění souladu s aktuální legislativou a požadavky závazných Plánů odpadového hospodářství krajů

Plány odpadového hospodářství

Obce jsou povinny plnit Plány odpadového hospodářství (POH) krajů, které mají za cíl zvýšit třídění a snížit množství ukládaného odpadu na skládkách. Obce mají taktéž informační povinnost směrem ke krajům a občanům.

img1

Plnění požadavků legislativy

V současné době končí na skládkách v České republice až 56% odpadu. Oproti tomu např. v sousedním Německu skládkování úplně vymizelo díky zvýšené recyklaci odpadu. Do roku 2024 by skládkování v ČR mělo dle zákona o odpadovém hospodářství zcela vymizet. Vzniká tak požadavek na vyšší třídění odpadu.

img6

Nové zdroje úspor a příjmů

img2

Optimalizace nákladů

Zkušenosti z obdobných projektů ze zahraničí ukazují, že nasazením služby lze dosáhnout jednorázové úspory nákladů cca 20% a úspory cca 30% v dalším rozvoji sběrné sítě. Na základě získaných dat navíc město investuje racionálně tam, kde je to skutečně třeba.

Optimalizace je přitom trojího druhu:

  • Optimalizace sběrné sítě - ve městě je správný počet kontejnerů na správných místech
  • Optimalizace harmonogramu svozu - svozy jsou plánovány pouze do míst, kde jsou kontejnery z větší části zaplněny, a zohledňují přitom i typ tříděného odpadu.
  • Optimalizace svozových tras - na základě analýz je trasy možné v pravidelných časových intervalech upravovat. Už se nestane, že by svozy probíhaly náhodně.

To vše má pozitivní dopad na celkově najeté kilometry, na spotřebu pohonných hmot, na náklady v podobě lidských zdrojů a v neposlední řadě na zvýšení třídění, vlivem kterého dochází ke snížení produkce směsného komunálního odpadu (SKO).

img4

Až 10% navýšení příjmů města za tříděný odpady

Díky správně rozmístěným a včasně vyvezeným kontejnerům mají občané vždy místo pro vyhození svého tříděného odpadu. Tím dochází k vyššímu třídění a město získává vyšší výnosy z prodeje druhotných surovin a také větší bonus ze systému sdruženého plnění (např. EKO-KOM).

img9

Možnost využít dotace

Vlivem možnosti využití dotací pro oblast odpadového hospodářství lze snížit náklady na rozvoj sběrné sítě a podpůrných informačních systémů cca o 85%.
Aktuálně je možné o dotace žádat až do 30. 11. 2016.

img8

Stabilizace poplatků za svoz odpadu

Díky optimalizaci nákladů na odpadové hospodářství není město nuceno navyšovat občanům poplatky za svoz odpadu.